oprogramowanie dla szkół
rodzaje świadectw
wykaz druków
podstawa prawna
Zalecana rozdzielczość
1024x748
Ostatnia aktualizacja strony:
31-05-2008
ROZPORZĄDZENIE MEN
Wszystkie sprawy związane z wydawaniem świadectw w szkołach reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku (Dz.Ust. nr 58, poz. 504 z dnia 7 kwietnia 2005 r.), którego pełny tekst można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Program Cenzurka jest w pełni z nim zgodny, a szablony wydruków zostały przygotowane w oparciu o załącznik nr 3 do tego rozporządzenia. Poniżej umieszczone są wybrane fragmenty dotyczące zasad wypisywania świadectw.
WYBRANE FRAGMENTY

§ 1.

1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, zwane dalej "świadectwami", (...) wydaje się na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. Wzory świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu wydają szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe oraz centra kształcenia ustawicznego, zwane dalej "szkołami" (...)

5. Szkoła może wydawać świadectwa szkolne promocyjne na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty. Na świadectwie zamieszcza się informację: "Wzór zatwierdzony przez Kuratora Oświaty w ......... w dniu ......... nr sprawy .........".

7. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły,świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 3, dyplomy ukończenia szkoły, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego oraz zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę lub dokumentacji egzaminów eksternistycznych.

9. Świadectwa, dyplomy, (...) są drukami ścisłego zarachowania.

10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw, dyplomów, indeksów i legitymacji szkolnych, z wyjątkiem świadectw szkolnych promocyjnych.

§ 7.

1. W świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej, a w szkołach policealnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych - oceny semestralne uzyskane w semestrze programowo najwyższym, oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne (semestralne), których realizacja, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, który odpowiednio tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 8.

1. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 9.

2. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły.

3. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz "zwolniony(a)". W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.

4. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.

5. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się, z zastrzeżeniem ust. 6, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów.

6. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wystawienia wydawanych przez komisje okręgowe świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i zaświadczeń. Datę wystawienia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyjmuje się jako datę zdania egzaminu zawodowego.

7. Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.

8. Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powinien być wyraźny.

§ 10.

Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Świadectwa, dyplomy i zaświadczenia drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną - giloszem, w następujących kolorach:
1) niebieskim - świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
2) pomarańczowym - świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
3) żółtym - świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz świadectwa ukończenia dotychczasowej szkoły zasadniczej;
4) różowym - świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkół ponadgimnazjalnych - liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, z zastrzeżeniem pkt 3 i 5, a także świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości;
5) brązowym - świadectwa ukończenia szkół policealnych, dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydawany po zdaniu egzaminu z nauki zawodu albo przygotowania zawodowego;

2. Pierwsza strona każdego świadectwa i dyplomu, z wyjątkiem świadectw dojrzałości i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wydawanych przez komisje okręgowe, jest zdobiona giloszem (poddrukiem) z literami RP. Strony druga, trzecia i czwarta są zdobione giloszem bez tych liter. Wzory giloszy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Tytułowa strona świadectwa dojrzałości, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zaświadczenia wydawanego przez komisje okręgowe jest zdobiona giloszem (poddrukiem). Wzory giloszy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wszystkie świadectwa, dyplomy i zaświadczenia mają format A4 (210 x 297 mm).

5. Świadectwo potwierdzające uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem posiada na pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm, umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.

8. W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad "Wynikami klasyfikacji rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację "uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. W świadectwach ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkół ponadgimnazjalnych: liceum profilowanego i technikum oraz w innych drukach szkolnych dla uczniów i słuchaczy tych szkół, obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym wpisuje się wyrazy "(zakres rozszerzony)", z tym że w przypadku zajęć edukacyjnych - technologia informacyjna wpisuje się wyrazy "(informatyka)".

10. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:
1) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty - co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
2) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej - co najmniej na szczeblu gminnym, a w przypadku uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - co najmniej na szczeblu powiatowym;
3) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

12. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright © 2008 Educat